Home » INFORMACIJA » Priėmimas į gimnaziją

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

Projektai


Nuorodos

Statistika

32376

Priėmimas į gimnaziją

Prašymai mokytis 2018–2019 m. m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti nuo 2018 m. kovo 7 d. 12 valandos:

– elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę: https://imokykla.kaunas.lt
– registruotų prašymų pasitikrinimo vartotojo vadovas.

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 dienos sprendimo Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 6 punktu „Jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje, prašymą galima pateikti per prašymų priimti mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas informacinę sistemą (toliau – informacinė sistema) nuo Tarybos nustatytos prašymų priimti mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas pateikimo pradžios. Prisijungimo prie informacinės sistemos ir interaktyvaus mokyklų aptarnavimo teritorijų žemėlapio adresai skelbiami interneto svetainėje www.kaunas.lt. Informacinės sistemos nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius. Po liepos 1 d. prašymai per informacinę sistemą nepriimami. Prašymus galima pateikti tik gimnazijoje“.

Gyvenantys Kauno rajone ar kitame Lietuvos mieste, pildo prašymo formas. Mokyklos administratorius, vadovaudamasis Jūsų pateiktais duomenimis, juos suves į vidinę priėmimo mokytis į gimnaziją sistemą (priėmimo tvarkos aprašas).

Prašymas priimti mokytis į 1-4 klasę
Prašymas priimti mokytis į 5-8, I-II klasę
Prašymas priimti mokytis į III-IV klasę

Gimnazija įgyvendina sporto ir sveikatos ugdymo sampratos elementus, mokiniai priimami iš visos Savivaldybės teritorijos bei kitų Lietuvos miestų, laisvu savo pačių ir (ar) tėvų apsisprendimu (teritorinis principas – netaikomas).

Į gimnaziją mokiniai priimami mokytis pagal:
– pradinio ugdymo (1-4 klasės);
– pagrindinio ugdymo pirmosios dalies (5-8 klasės);
– antrosios dalies (I-II klasės);
– vidurinio ugdymo (III-IV klasės) programas.

 

Numatomas klasių komplektų skaičius 2018-2019 m.m.:

Klasės 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV
Komplektų skaičius 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2

Numatomas laisvų vietų skaičius:

Klasės 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV
Mokinių skaičius 0 0 0 2 4 2 4 2 6 8 8 8

 

Mokiniai į gimnaziją priimami pateikus:
– prašymą (elektroninėje prašymų registravimo sistemoje);
– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
– specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančių dokumentų kopijas (jeigu tokie yra);
– teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą;
– mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
– 2 dokumentines nuotraukas.

Vadovaujantis statistine apskaitos forma Nr. 027-1/a „VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013-05-16 įsakymu Nr.V-951, rekomenduojame vasaros atostogų metu apsilankyti pas šeimos gydytoją ir odontologą, pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 1 d. į gimnaziją pristatyti pažymą apie sveikatos būklę. Rekomenduojama pasidaryti keletą sveikatos pažymėjimų kopijų, gimnazijai pateikiamas originalas.

Mokinio priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas įforminamas sutartimi, kurioje aptariami gimnazijos ir mokinio įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

Dokumentai priimami nuo 2018 m. kovo 8 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val. 7 kabinete.
Atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Puniškienė
Adresas: Aukštaičių g. 78, LT-50284 Kaunas
Tel. / Faks. (8 37) 425564; 867950525
El. paštas: gediminog@gediminas.kaunas.lm.lt, puniskiene.rasa@gmail.com


Kaip mus rasti?