Home » INFORMACIJA » Teisės aktai ir nuorodos

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

Projektai


Nuorodos

Statistika

32439

Teisės aktai ir nuorodos

Nuorodos

Nacionalinis egzaminų centras: www.nec.lt

Kauno miesto savivaldybė: www.kaunas.lt

Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyrius: http://svietimaskultura.kaunas.lt

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras: www.kpkc.lt

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba: http://www.kppt.lm.lt

Leidyklos „Šviesa“ mokymo centras: http://mokymocentras.sviesa.lt

Jaunimo psichologinės paramos centras: www.jppc.lt

Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubas: www.limk.lt

Ugdymo plėtotės centras: www.upc.smm.lt

Portalas E-mokykla: http://portalas.emokykla.lt

Portalas nuotoliniam mokymui VšĮ „Švietimo tinklas“: www.tinklas.lt

Švietimo ir mokslo ministerija: www.smm.lt

Švietimo aprūpinimo centras: http://www.sac.smm.lt

Švietimo plėtotės centras: www.pedagogika.lt

Švietimo informacinių technologijų centras: www.itc.smm.lt

Švietimo mainų paramos fondas: http://www.smpf.lt

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras: http://www.sppc.lt

 

Teisės aktai

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija (2013-12-23)

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (2011-03-17)

Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos (2003-06-30)

Aprūpinimo mokymo priemonėmis dokumentai

Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Švietimo aprūpinimo standartai (2011-12-12)

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija

Mokyklų struktūrinių pertvarkymų 2012-2015 metų priemonių planas

 

Specialiojo ugdymo organizavimo naujausi teisės aktai

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (2011-09-30)

Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo (2011-07-13)

Dėl specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo (2011-07-08)

Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2011-07-05)

Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2011-07-05)

Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2011-04-11)