Home » Tvarkos

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

Projektai


Nuorodos

Statistika

32439

Tvarkos

Asmenų lankymosi gimnazijoje tvarka

Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių dalyko programos, dalyko kurso, dalyko modulio keitimo tvarkos aprašas

Mokinių pavėžėjimo organizavimo tvarkos aprašas

Mokymosi krūvių reguliavimo tvarkos aprašas

Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašas

Nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Pamokų lankomumo apskaitos ir pamokų nelankymo prevencijos tvarka

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Tėvų informavimo tvarkos aprašas

Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas