Home » Ugdymas karjerai

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

Projektai


Nuorodos

Statistika

32439

Ugdymas karjerai

Karjeros koordinatorė Kristina Pušnovienė, tel. 8 679 50535, el. paštas: k.kulikauskaite@gmail.com

Ugdymą karjerai gimnazijoje koordinuoja ugdymo karjerai darbo grupė:
Danutė Teškevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rita Venslovaitienė, psichologė
Raminta Strazdienė, bibliotekos vedėja
Teresė Švilpauskienė, technologijų mokytoja metodininkė
Valerija Medelinskienė, dailės vyresnioji mokytoja
Neringa Zalubienė, matematikos vyresnioji mokytoja, IIIa klasės auklėtoja

 

NAUDINGOS NUORODOS

BENDRAS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE
www.lamabpo.lt

STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖ
www.lamabpo.lt/skaiciuokle
http://studijos.tv3.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

INFORMACIJA APIE STUDIJAS LIETUVOJE
www.aikos.smm.lt
www.studijos.lt/mokymo_programos
www.studijos.lt/mokymo_istaigos
www.lamabpo.lt

INFORMACIJA APIE STUDIJAS UŽSIENYJE
www.euroguidance.lt
www.kalba.lt
www.fox.lt
www.kastu.lt
www.dreamfoundation.eu

 

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS

PROFESIJŲ VADOVAS
www.euroguidance.lt
www.mukis.lt

LIETUVOS PROFESIJŲ KLASIFIKATORIUS
www.profesijuklasifikatorius.lt

PROFESINIS MOKYMAS
www.euroguidance.lt

FILMAI APIE PROFESIJAS
www.euroguidance.lt
www.mukis.lt

 

PROFESIJOS PASIRINKIMO, ASMENYBĖS, TINKAMUMO DARBUI TESTAI

www.euroguidance.lt
http://charakteris.info/

PROFESIJOS TESTAS
fox.dreamfoundation.eu

TINKAMO DARBO TESTAS
www.cvonline.lt

TESTAI ANGLŲ KALBA
www.careertest.net

LITERATŪRA
www.mukis.lt
www.manager.lt

 

PASLAUGOS GIMNAZIJOJE

Ugdymo karjerai paslaugos
– Konsultacijos (konsultacijų laikas derinamas individualiai)
– Pamokos, užsiėmimai, paskaitos, seminarai
– Išvykos, edukacinės pamokos
– Profesinio veiklinimo renginiai
– Informacijos teikimas

Ugdymo karjerai paslaugas teikia
– Ugdymo karjerai organizavimo darbo grupė
– Klasių auklėtojos
– Mokytojai dalykininkai
– Kviestiniai svečiai

Susiję dokumentai
Ugdymo karjerai programa

APIE PROJEKTĄ

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinė mokykla dalyvavo 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ valstybės projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.

Ugdymo karjerai tikslas:
– padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas ir sąmoningai rinktis tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes;
– teikti informaciją apie švietimo sistemą, padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
– padėti mokiniams pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, spręsti su karjeros planavimu susijusius klausimus ir karjeros problemas.

Daugiau informacijos apie projektą: www.mukis.lt