Home » UGDYMAS » Pagrindinis ugdymas

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

ProjektaiNuorodos

Statistika

33365

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.
Pagrindinio ugdymo programos I dalis apima ketverių metų pagrindinio turinio koncentrą (5-8 klasės), II dalis – dviejų metų pagrindinio ugdymo turinio koncentrą (I-II klasės).
Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, laikomas baigusiu pagrindinio ugdymo programą, įgijusiu pagrindinį išsilavinimą ir teisę tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą.

Klasės ir jų auklėtojos

Klasė Auklėtoja Mokinių skaičius
5a Edita Mačiulaitienė 25
6a Eglė Vitkevičienė 30
7a Neringa Zalubienė 30
7b Vilma Sereckienė 27
8a Rūta Gadeckienė 28
Ia Daiva Mileckienė 30
Ib Rasa Razukevičiūtė 28
IIa Rasa Vilimienė 23
IIb Robertas Mežvinskis 26

Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo (I ir II dalį) programas 5-8 ir I-II klasėse skirstomas pusmečiais. 2020-2021 m.m. pusmečių trukmė:

Pusmetis Pradžia Pabaiga
1 pusmetis rugsėjo 1 d. sausio 29 d.
2 pusmetis (5 – III klasėms) vasario 1 d. birželio 23 d.

Pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 5 klasės mokiniams gimnazija skiria 1 mėnesio adaptacinį laikotarpį. Adaptaciniu laikotarpiu 5 klasių mokinių pažanga ir pasiekimai nevertinami pažymiais.


5-8 KLASIŲ KOLEKTYVAI

I-II KLASIŲ KOLEKTYVAI

Peržiūrėta: 199