Home » UGDYMAS » Pagrindinis ugdymas

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

ProjektaiNuorodos

Statistika

33078

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.
Pagrindinio ugdymo programos I dalis apima ketverių metų pagrindinio turinio koncentrą (5-8 klasės), II dalis – dviejų metų pagrindinio ugdymo turinio koncentrą (I-II klasės).
Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, laikomas baigusiu pagrindinio ugdymo programą, įgijusiu pagrindinį išsilavinimą ir teisę tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą.

Klasės ir jų auklėtojos

Klasė Auklėtoja Mokinių skaičius
5a Eglė Vitkevičienė 30
6a Neringa Zalubienė 26
6b Vilma Sereckienė 27
7a Rūta Gadeckienė 31
8a Daiva Mileckienė 28
8b Rasa Razukevičiūtė 29
Ia Rasa Vilimienė 26
Ib Robertas Mežvinskis 25
IIa Ramunė Žėkienė 20
IIb Vaida Gabalienė 17

Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo (I ir II dalį) programas 5-8 ir I-II klasėse skirstomas pusmečiais. 2019-2020 m.m. pusmečių trukmė:

Pusmetis Pradžia Pabaiga
1 pusmetis rugsėjo 2 d. sausio 31 d.
2 pusmetis (5 – III klasėms) vasario 1 d. birželio 23 d.

Pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 5 klasės mokiniams gimnazija skiria 1 mėnesio adaptacinį laikotarpį. Adaptaciniu laikotarpiu 5 klasių mokinių pažanga ir pasiekimai nevertinami pažymiais.


5-8 KLASIŲ KOLEKTYVAI

I-II KLASIŲ KOLEKTYVAI

Peržiūrėta: 9