Home » UGDYMAS » Pagrindinis ugdymas

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

Projektai

Nuorodos

Statistika

31043

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.
Pagrindinio ugdymo programos I dalis apima ketverių metų pagrindinio turinio koncentrą (5-8 klasės), II dalis – dviejų metų pagrindinio ugdymo turinio koncentrą (I-II klasės).
Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, laikomas baigusiu pagrindinio ugdymo programą, įgijusiu pagrindinį išsilavinimą ir teisę tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą.

Klasės ir jų auklėtojos

Klasė Auklėtoja Mokinių skaičius
5a Daiva Mileckienė 32
6a Rasa Vilimienė 25
6b Robertas Mežvinskis 16
7a Ramunė Žėkienė 28
8a Vilija Navickienė 30
Ia Edita Mačiulaitienė 21
Ib Vilma Sereckienė 17
IIa Rasa Razukevičiūtė 20
IIb Eglė Vitkevičienė 19

 

Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo (I ir II dalį) programas 5-8 ir I-II klasėse skirstomas pusmečiais. 2016-2017 m.m. pusmečių trukmė:

Pusmetis Pradžia Pabaiga
1 pusmetis rugsėjo 1 d. sausio 20 d.
2 pusmetis (5 klasei) sausio 23 d. gegužės 30 d.
2 pusmetis (6-8, I-II klasėms) sausio 23 d. birželio 2 d.

 

Pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 5 klasės mokiniams gimnazija skiria 1 mėnesio adaptacinį laikotarpį. Adaptaciniu laikotarpiu 5 klasių mokinių pažanga ir pasiekimai nevertinami pažymiais.

5-8 KLASIŲ KOLEKTYVAI

klase-5a klase-6a klase-6b klase-7a klase-8a

I-II KLASIŲ KOLEKTYVAI

klase-ia klase-ib klase-iia klase-iib