Home » UGDYMAS » Pagrindinis ugdymas

Pamokų laikas

1. 08:00 - 08:45
2. 08:55 - 09:40
3. 09:50 - 10:35
4. 10:45 - 11.30
5. 11:50 - 12:35
6. 12:55 - 13:40
7. 13:50 - 14:35
8. 14:45 - 15:30

Pamokų tvarkaraštis

Mokinių atostogos

Elektroninis dienynas

Projektai


Nuorodos

Statistika

32407

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.
Pagrindinio ugdymo programos I dalis apima ketverių metų pagrindinio turinio koncentrą (5-8 klasės), II dalis – dviejų metų pagrindinio ugdymo turinio koncentrą (I-II klasės).
Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, laikomas baigusiu pagrindinio ugdymo programą, įgijusiu pagrindinį išsilavinimą ir teisę tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą.

Klasės ir jų auklėtojos

Klasė Auklėtoja Mokinių skaičius
5a Neringa Zalubienė 26
5b Vilma Sereckienė 18
6a Rūta Gadeckienė 25
7a Daiva Mileckienė 27
7b Rasa Razukevičiūtė 22
8a Rasa Vilimienė 29
8b Robertas Mežvinskis 20
Ia Ramunė Žėkienė 21
Ib Vaida Gabalienė 20
IIa Vilija Navickienė 20
IIb Inga Ramonienė 18

 

Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo (I ir II dalį) programas 5-8 ir I-II klasėse skirstomas pusmečiais. 2018-2019 m.m. pusmečių trukmė:

Pusmetis Pradžia Pabaiga
1 pusmetis rugsėjo 3 d. sausio 25 d.
2 pusmetis (5 – III klasėms) sausio 28 d. birželio 21 d.

 

Pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 5 klasės mokiniams gimnazija skiria 1 mėnesio adaptacinį laikotarpį. Adaptaciniu laikotarpiu 5 klasių mokinių pažanga ir pasiekimai nevertinami pažymiais.


5-8 KLASIŲ KOLEKTYVAI


I-II KLASIŲ KOLEKTYVAI