Meniu Uždaryti

Pagrindinis ugdymas

Pagrindinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, išugdyti siekimą ir gebėjimą apsispręsti, pasirinkti ir mokytis toliau.
Pagrindinio ugdymo programos I dalis apima ketverių metų pagrindinio turinio koncentrą (5-8 klasės), II dalis – dviejų metų pagrindinio ugdymo turinio koncentrą (I-II klasės).
Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, laikomas baigusiu pagrindinio ugdymo programą, įgijusiu pagrindinį išsilavinimą ir teisę tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą.

Klasės ir jų auklėtojos

Klasė Auklėtoja Mokinių skaičius
5a Vilma Burbulienė 22
6a Edita Mačiulaitienė 27
7a Eglė Vitkevičienė 30
8a Neringa Zalubienė 30
8b Vilma Sereckienė 30
Ia Rūta Gadeckienė 28
Ib Giedrė Jonytė 17
IIa Daiva Mileckienė 24
IIb Rasa Razukevičiūtė 19

Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo (I ir II dalį) programas 5-8 ir I-II klasėse skirstomas pusmečiais. 2020-2021 m.m. pusmečių trukmė:

Pusmetis Pradžia Pabaiga
1 pusmetis rugsėjo 1 d. sausio 29 d.
2 pusmetis (5 – III klasėms) vasario 1 d. birželio 23 d.

Pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 5 klasės mokiniams gimnazija skiria 1 mėnesio adaptacinį laikotarpį. Adaptaciniu laikotarpiu 5 klasių mokinių pažanga ir pasiekimai nevertinami pažymiais.


5-8 KLASIŲ KOLEKTYVAI

I-II KLASIŲ KOLEKTYVAI

Skip to content